ท่านคิดว่าวิชาใดที่นักเรียนได้เรียนรู้น้อยที่สุด?


This site will be discontinued. Please find an alternative.
 

ดกเดดรำหรด้ไรด้หก้ดรไก้ดรฟห้ดรฟห้กร็ฏษฤหโณ๋ฉ์ณฏ็ณศฤห้ฏโณไกฟ้ดรฆ็ฏษฟห้กณฤห้ฉณฤฆฏรฟ็ฆากด้รฎ็ฏโฏ๖ยๆดาหก้ดรีฆ็กดรฆฤแรฟ็กดาผ)แรฤฏโณฟหี้ฏณฟีห้แณฟีห้ฉณกัด้รฤฆ๊กดตไกรโตยๆ
ภาษาไทย 2% (6)
 
คณิตศาสตร์ 5% (12)
 
สังคม 2% (6)
 
พละ/สุขศึกษา 5% (12)
 
วิทยาศาสตร์ 3% (7)
 
เทคโน/อาชีพ 3% (8)
 
ภาษาE 8% (21)
 
ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์ 71% (179)
 
 
Total votes  100% (251)


Comments (1)

พลอย (Saturday, 3 September 2011)
ประมาณว่าใช้แรงใช้สมองน้อย


Your name:
Comment:
Security code:
Security code:

ท่านคิดว่าวิชาใดที่นักเรียนได้เรียนรู้น้อยที่สุด?
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคม
พละ/สุขศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโน/อาชีพ
ภาษาE
ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์
= see results =