เมื่อคุณแวะมาเยี่ยมชมแล้ว ... กรุณาติ ชม ให้หน่อยนะค่ะ


This site will be discontinued. Please find an alternative.
 
เว็ปบล็อกนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งใจจัดทำขึ้น   เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ(Innovation and Information Management) รหัสวิชา(1036301) สอนโดย อาจารย์อภิชาติ วัชรพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาต่อไปดีเยียม 60% (3)
 
ดี 20% (1)
 
ปานกลาง 0% (0)
 
พอใช้ 0% (0)
 
ปรับปรุง 20% (1)
 
 
Total votes  100% (5)


Comments


Your name:
Comment:
Security code:
Security code:

เมื่อคุณแวะมาเยี่ยมชมแล้ว ... กรุณาติ ชม ให้หน่อยนะค่ะ
ดีเยียม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
= see results =